2007年6月12日火曜日

N22B

เครื่องบินตรวจการณ์ลำเลียงแบบที่ ๙ (บ.ตล.๙)
หลังจากที่ บ.จล.๒ หรือ เครื่องบินโจมตีและลำเลียงแบบที่ ๒ ( Spooky ) ฝูงบิน ๔๐๔ ถูกปลดประจำการลง กองทัพอากาศจึงได้จัดหาเครื่องมือแบบใหม่ มาทดแทนโดยในปี ๒๕๔๕ Nomad ๒ ลำแรกได้บินจากประเทศออสเตรเลีย มาถึงประเทศไทยและถูกนำเข้าบรรจุในฝูงบิน ๔๐๒ และได้รับการดัดแปลง จากเครื่องบินลำเลียง เป็นเครื่องบินโจมตี ติดอาวุธด้วยปืนใหญ่อากาศ ขนาด ๒๐ มิลลิเมตร Nomad ในนามเรียกขา! น Vampire จึงได้ถือกำเนิดขึ้น และสานต่อภารกิจของ spooky เรื่อยมา
ภารกิจในอดีต เครื่องบิน บ.จล.๒ (spooky) จากฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ได้ออกปฏิบัติการสู้รบร่วมกับกำลังทางภาคพื้น ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และรอยต่อภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเมื่อ spooky ถึงแก่ความชราภาพมีอายุการใช้งานมานานหลายสิบปี ชิ้นส่วนอะใหล่ขาดแคลน กองทัพอากาศจึงได้จัดหาเครื่องบิน Nomad ของป�! ��ะเทศออสเตรเลียมาทดแทน spooky โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ Nomad ๒ ลำแรก ได้บินจากประเทศออสเตรเลียมาถึงประเทศไทย และเข้าบรรจุในฝูงบิน ๔๐๒ กองทัพอากาศได้ทำการดัดแปลงจากเครื่องบินลำเลียงเป็นเครื่องบินลำเลียงโจมติดอาวุธปืนใหญ่อากาศขนาด ๒๐ มม. (M197) และให้นามเรียกขานว่า "Vampire" (บ.จล.๙) เพื่อสานต่อภารกิจของ spooky กระทั่งเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๗ Vampire ได้เคลื่อนย้ายกำลังมาประจำการท! ี่กองบิน ๔๖ และn่อตั้งเป็� ��ฝูงบิน ๔๖๑ (ถือเอาวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๗ เป็นวันสถาปนาฝูงบิน ๔๖๑) ขณะเดียวกันเครื่องบิน Nomad ได้ทยอยเข้าบรรจุในฝูงบิน ๔๖๑ จนครบจำนวนในปี พ.ศ. ๒๕๓o ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมรบกับกำลังภาคพื้นในยุทธการที่สำคัญ คือ ยุทธการดอยภูคา และจากการที่รัฐบาลใช้นโยบายการเมืองนำการทนาร ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๓ ทำให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จำนวนมากได้กลับใจเข้าเป็น! ผู้ร่วมพัฒนาชาดิไทย บทบาทของ Vampire ในการสู้รบจึงได้ลดน้อยลง
เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๐ กองกำลังทหารลาวได้เปิดฉากยิงรถแทร็คเตอร์ของบริษัททำไม้ของฝ่ายไทย บริเวณภูลอยดาวในเขตบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ ตอนเหนือของ จ.พิษณุโลก โดยฝ่ายลาวอ้างสิทธิเหนือดินแดนดังกล่าวว่าเป็นของฝ่ายลาว จากนั้นเหตุการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้น และเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓o กองทัพอากาศ ได้ใช้กองบิน ๔๖ เป็นฐานวางกำลังทางอากาศร่วมป�! ��ิบัติการกับกองกำลังภาคพื้น โดยมีการวางกำลังของ เครื่อง บ.ข.๑๘ข/ค จำนวน ๔ เครื่อง บ.ข.๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง บ.จ.๕ จำนวน ๙ เคื่รอง บ.ตล.๗ จำนวน ๒ เครื่อง บ.จ.๖ จำนวน ๔ เครื่อง ฮ.๔n จำนวน ๒ เครื่อง ฮ.๖ จำนวน ๑ เครื่อง และฝูงบิน ๔๖๑ จัดเครื่อง บ.จล.๙ เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ บินคุ้มกันบินค้นหาและช่วยชีวิต รวมทั้งภารกิจลำเลียงทางอากาศ

กองบิน ๔๖ ได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมศิษย์การบินจากโรงเรียนการบินชั้นมัธยม ในส่วนนักบินลำเลียง ด้วยว่ากองบิน ๔๖ มีสนามบินที่เหมาะสมกับการฝึก มีการจราจรทางอากาศที่ไม่หนาแน่นนัก อีกทั้งเครื่องบิน Nomad มีความเหมาะสมเป็นเครื่องฝึก มีความสิ้นเปลืองอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แต่ต่อมาโครงการนี้ให้ล้มเลิกไป เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กองทัพอากาศจึงให้กองบิน ๔๖ ร่วมกับ กองบิน! ๖ จัดทำหลักสูตรนักบินลำเลียงขั้นต้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง มุ่งหวังให้กองบิน ๔๖ เป็นศูนย์ฝึกนักบินลำเลียงของกองทัพอากาศภายใต้กรอบแนวคิดที่จะผลิตนักบินลำเลียงที่เป็นมาตรฐานสากล (ตามที่ ICAO [International Civil Aviation Organization] และ F.A.A. [Federal Aviation Administration] กำหนดไว้) ซึ่งกองบิน ๔๖ ก็ได้ทำภารกิจดังกล่าวให้แก่กองทัพอากาศในปีถัดมา ได้ผลิตนักบินลำเลียงจำนวน ๕ รุ่นๆ ละ ๑๐ คน จนกระทั่�! �เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โครง� �ารดังกล่าวจึงยุติลง
การดัดแปลงเครื่องบิน Nomad เพื่อภารกิจต่าง ๆ
ในปี พ.ศ. ๒๕๓o ได้ทำการดัดเเปลง เครื่องบิน Nomad เป็นเครื่องบินลำเลียง (บ.ล.๙) รับ-ส่งบุคคลสำคัญ จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเครื่องบินกระจายเสียง ติตลำโพงขนาด ๒,๑๐๐ วัตต์ เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเครื่องบินลำเลียงส่งกลับทางอากาศสายการแพทย์ จำนวน ๒ เครื่อง และได้ย้ายโอนไปบรรจุที่ฝูงบิน ๖๐๕ กองบิน ๖ ดอนเมือง เพื่อดัดแปลงเป็น เครื่องบินลาดตระเวนถ่า! ยภาพทางอากาศ (บ.ตล.๙) จำนวน ๓ เครื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เริ่มทำการดัดแปลงเครื่องบิน Nomad จำนวน ๓ เครื่อง ใช้ในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ต่อมาได้ดัดแปลงเพิ่มเติมอีก ๓ เครื่อง รวมเป็น ๖ เครื่อง
เครื่องบิน Nomad ซึ่งกองบิน ๔๖ ใช้ประจำการได้รับการดูแลอย่างดี และได้ดัดแปลงเพื่อใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับเงินของแผ่นดิน

ประเภท : เครื่องบินโจมตี/ลำเลียง ขึ้นลงระยะสั้น
ผู้ผลิต : โรงงานสร้างอากาศยานของรัฐบาล ประเทศ ออสเตรเลีย
เครื่องยนต์ : 250-B17C ชนิด Turboprop จำนวน ๒ เครื่อง
กางปีก : ๕๔ ฟุต ๒.๓ นิ้ว
ความยาว : ๔๑ ฟุต ๓.๔ นิ้ว
สูง : ๑๘ ฟุต ๑.๗ นิ้ว
น้ำหนักตัวเปล่า : ๕,๒๕๐ ปอนด์
น้ำหนักสูงสุดวิ่งขึ้น : ๘,๕๐๐ ปอนด์
เพดานบิน : ๒๕,๐๐๐ ฟุต
ระยะบินไกลสุด : ๕๕๐ ไมล์
ประจำการเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๖
นามเรียกขาน Vampire

0 件のコメント:

易赚 28cash