2007年9月30日日曜日

ค.ศ. 768
พุทธศักราช 1311 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 768 - มีนาคม ค.ศ. 769
มหาศักราช 690 ค.ศ. 768 วันเกิด

2007年9月29日土曜日

พ.ศ. 1739
พุทธศักราช 1739 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 1196 - มีนาคม ค.ศ. 1197
มหาศักราช 1118 วันเกิด

2007年9月28日金曜日


เครื่องหมายการค้า หรือ ยี่ห้อ (字號, พินอิน: zìhào, แต้จิ๋ว: หยี่ห่อ) ใช้สัญลักษณ์สากลคือ ™ หรือ ® หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยสัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ หรืออย่างส่วนร่วมกัน
เครื่องหมายการค้า

2007年9月27日木曜日

พ่อขุนเม็งราย
พระเจ้าเม็งรายมหาราช หรือ พ่อขุนเม็งราย หรือ พญามังราย ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา โดยทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองเชียงแสน มาสู่เมืองเชียงราย และในที่สุดก็ทรงตั้งเมืองเวียงพิงค์ หรือเชียงใหม่เป็นราชธานี
The Matrix Reloaded
การศึกษา
เมื่อพระชนมายุได้ 20 ชันษา พระเจ้าลาวเม็งสวรรคต พญามังรายเสวยราชสมบัติปกครองเมืองหิรัญนครเงินยางสืบต่อมา นับเป็นราชกาลที่ 25 แห่งราชวงศ์ลวจังกราช เมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติแล้วก็ทรงพระราชดำริว่า แว่นแคว้นโยนก ประเทศนี้ มีท้าวพระยาหัวเมืองต่างๆ ซึ่งเป็นเชื้อวงศ์ของปู่เจ้าลาวจก (ลวจังกราช) ต่างก็ปกครองอย่างสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกประการหนึ่งบ้านเมืองใด หากมีผู้เป็นใหญ่ปกครองบ้านเมืองมากเจ้าหลายนายก็มักจะสร้างความทุกข์ยากให้แก่ ไพร่บ้านพลเมืองของตน และถ้าหากมีศัตรูต่างชาติเข้าโจมตีก็อาจจะเสียเอกราชของชนชาติไทยได้โดยง่าย
ฉะนั้นเพื่อความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง พญามังรายจึงมีพระประสงค์ที่จะรวบรวมหัวเมืองต่างๆ เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน วิธีดำเนินตามนโยบายก็คือ แต่งพระราชสาสน์ไปถึงบรรดาหัวเมืองต่างๆ ให้เข้ามายอมอ่อนน้อมในบรมโพธิสมภารของพระองค์เสียแต่ โดยดีหาไม่แล้วพระองค์จะทรงยกกองทัพไปปราบปราม
ต่อมาพระองค์ทรงกรีฑาทัพเข้าตีเมืองพม่า แต่ด้วยเกรงในพระราชอำนาจ จึงถวายพระนางปายโคเป็นพระมเหสี เมื่อพระนางอั้วมิ่งเวียงไชยทราบก็ทรงสลดพระทัย เนื่องจากทรงระลึกได้ว่าพญามังรายทรงผิดคำสาบาน ที่พระองค์ทรงสาบาน ในเมื่อประทับ อยู่ที่เชียงแสนว่า จะมีมเหสีเพียง พระองค์เดียว พระนางจึงสละพระองค์ออกจากพระราชวัง ออกบวชชี ซึ่งเชื่อกันว่า ต่อมาบริเวณที่พระนางไปบวชนั้น เป็น เวียงกุมกาม
พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อทรงเสด็จออกตลาด โดยมี อสุนีบาตต้องพระองค์สิ้นพระชนม์ เชื่อกันว่าเป็นปาฏิหารย์ของ พระนางอั้วมิ่งเวียงไชย
อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับของอาณาจักรข้างเคียง พญามังรายทรงเป็นปฐมวงศ์กษัตริย์ราชวงศ์มังราย มีกษัตริย์สืบเชื้อสายถึง 18 พระองค์ จนถึง พ.ศ. 2101 ล้านนาสูญเสียความเป็น เอกราชให้แก่พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์แห่งพม่า

พ.ศ. 1805 พญามังรายทรงสร้างเมืองเชียงรายโดยการก่อกำแพงเมืองโอบเอาดอยจอมทองไว้ท่ามกลางเมือง ต่อมาตีได้เมืองของ ชาวลัวะคือ ม้งคุมม้งเคียนแล้วขนานนามเมืองใหม่ว่า เมืองเชียงตุง
พ.ศ. 1818 ขณะที่ประทับที่เมืองฝาง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างมาแต่ครั้งพระเจ้าลวจังกราช เมืองฝางมีอาณาเขตติดต่อกับอาณาจักรหริภุญชัย ของพญายีบา พญามังรายทรงทราบเรื่องราวของความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์ของเมืองหริภุญชัย พระองค์ทรงมอบ ให้อ้ายฟ้าขุนนางเชื้อสายลัวะเป็นผู้รับอาสาเข้าไปเป็นไส้ศึกทำกลอุบายให้พญายีบามาหลงเชื่อ และทำให้ชาวเมืองหริภุญชัยเกลียดชัง พญายีบา พญามังรายทรงมุ่งมั่นที่จะขยายพระราชอำนาจเหนือดินแดนลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนให้ได้ จึงมอบเมือง เชียงรายให้แก่เจ้าขุน เครื่องปกครอง ส่วนพระองค์มาประทับที่เมืองฝาง
พ.ศ. 1824 อ้ายฟ้าสามารถทำการได้สำเร็จ โดยหลอกให้พญายีบาเดินทางไปขอกำลังพลจากพญาเบิกเจ้าเมืองเขลางค์นคร พญามังรายจึงสามารถเข้าเมืองหริภุญชัยได้พระองค์ทรงมอบเมืองหริภุญชัยให้อ้ายฟ้าปกครอง ส่วนพระองค์ได้มาสร้างเมืองขึ้นใหม่ซึ่ง อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือให้ชื่อว่า เมืองกุมกาม หรือเวียงกุมกาม ต่อมาพญามังรายทอดพระเนตรชัยภูมิระหว่างดอยสุเทพ ด้านตะวันตกกับแม่น้ำปิง ด้านตะวันออก ทรงพอพระทัยจึงเชิญพระสหาย คือ พญาร่วง (พ่อขุนรามคำแหง) และพญางำเมือง แห่งเมืองพะเยา มาร่วมปรึกษาหา รือการสร้างเมืองแห่งใหม่ให้นามว่า เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 1839 เรียกสั้นๆ ว่า นครเชียงใหม่ พญามังรายได้ย้ายเมืองหลวง จากเวียงกุมกามสถาปนาเมืองใหม่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการปกครอง ของอาณาจักรล้านนามีอำนาจเหนือ ดินแดนลุ่มแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำกกถึงแม่น้ำโขงตอนกลางจนถึงหัวเมืองไทยใหญ่ (เงี้ยว) 11 หัวเมืองลุ่มแม่น้ำสาละวิน

2007年9月26日水曜日


พุทธศักราช 591 ใกล้เคียงกับ ค.ศ. 48

พ.ศ. 591 วันเกิด

2007年9月25日火曜日

อาทิตย์อับแสง
เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๘ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ ขณะประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะยังทรงเป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day พร้อมด้วย เพลงพระราชนิพนธ์ Dream of Love Dream of You หลังพระกระยาหารค่ำในงานเลี้ยง ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระธำมรงค์หมั้น ในวันนั้น

2007年9月24日月曜日


นายพายัพ ชินวัตร (เกิด 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ น้องชายคนเดียวของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

ประวัติ
นายพายัพ เป็นผู้บริหาร บริษัท ชินวัตรไหมไทย จำกัด (บจก.ชินวัตรไหมไทย) ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท แต่ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ มีปัญหาขาดทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2544 เป็นเงินกว่า 600 ล้านบาท แต่หลังจากนั้น นายพายัพ กลับกลายเป็นนักลงทุน ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นตัวไหน ราคาหุ้นตัวนั้นก็ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พายัพ ชินวัตร พายัพ ชินวัตร

2007年9月23日日曜日

ฟุตบอล ไทยแลนด์ เอฟเอ คัพ
สำหรับการแข่งขัน เอฟเอคัพ ของอังกฤษดูที่ เอฟเอคัพ การแข่งขันอื่นดูที่ เอฟเอคัพ (แก้ความกำกวม)
เอฟเอคัพ (FA Cup) เป็นการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทย ซึ่งไม่มีการแข่งขันนี้แล้วในปัจจุบัน โดยชื่อ "เอฟเอคัพ" ตั้งตาม การแข่งขันเอฟเอคัพของอังกฤษ ซึ่ง คำว่า เอฟเอ นั้นหมายถึง สมาคมฟุตบอลอังกฤษ อย่างไรก็ตามเอฟเอคัพของไทยเริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2513
ลักษณะการแข่งขันของเอฟเอคัพ จะมีการให้ทีมในทุกระดับเข้าร่วมการแข่งขันโดยจำนวนทีมที่เข้าร่วมจะแตกต่างกันตามระดับของลีก

2007年9月22日土曜日

พ.ศ. 244
พุทธศักราช 244 ใกล้เคียงกับ ก่อน ค.ศ. 300

วันเกิด

2007年9月20日木曜日

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
วิกิพีเดียยังไม่มีบทความที่ตรงกับชื่อนี้
เริ่มบทความ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เ
ค้นหา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เ ในบทความอื่น ๆ
ดูบทความที่กล่าวถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เ
ถ้าคุณสร้างหน้านี้แล้วเมื่อไม่นานมานี้แต่มันยังไม่ปรากฏขึ้น เป็นไปได้ที่จะมีการล่าช้าในปรับปรุงฐานข้อมูล ลองล้างข้อมูลเก่าในเครื่อง หรือกรุณารอสักครู่และตรวจดูอีกครั้งก่อนที่ท่านจะลองสร้างหน้าใหม่
ถ้าคุณสร้างบทความชื่อเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ มันอาจจะถูกลบไปแล้ว ดู ปูมการลบ และทำไมหน้าถึงโดนลบ
ถ้าต้องการถามคำถามเกี่ยวกับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เ ให้ลองถามที่ ปุจฉา-วิสัชนา

อาคิมิจิ โจจิ
อาคิมิจิ โจจิ ตัวละครนินจาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องนินจาคาถาโอ้โฮเฮะ

พ.ศ. 1078อิคิมิจิ โจจิ เนื้อเรื่อง
อาคิมิจิ โจจิ นินจาจากหมู่บ้านโคโนฮะ เข้าสอบจูนินพร้อมเพื่อนร่วมทีม นารา ชิกามะรุ และ ยามานากะ อิโนะ โดยการสอบข้อเขียนรอบแรก ผ่านได้อย่างง่ายดาย โดยอิโนะใช้วิชานินจามาสิงร่างและเขียนคำตอบให้ ในการสอบรอบที่สองในป่า ในการสอบรอบคัดเลือก่อนเข้ารอบสุดท้าย ได้จับคู่เจอกับ โดซึ คินุตะ นินจาจากหมู่บ้านโอะโตะ และพ่ายแพ้ไป
ต่อมาในภารกิจตามตัวอุจิวะ ซาสึเกะกลับมา โดยการนำของ นารา ชิกามะรุ ในระหว่างที่ตามตัว โจจิได้ต่อสู้กับจิโรโบ 1 ใน 4 ลูกศิษย์ของโอโรจิมารุ โดยในระหว่างต่อสู้ โจจิได้ใช้ยานินจาของตระกูล โดยยาที่กินจะทำให้ชีวิตของผู้ใช้สั้นลง การต่อสู้สิ้นสุดลงโดยโจจิใช้ยาครบทั้ง 3 ก้อน และจิโรโบพ่ายแพ้ลง หลังจากนั้นโจจิ ได้พยายามจะตามกลุ่มของชิกามะรุ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และได้สลบไป

2007年9月19日水曜日

นิวเดลี
นิวเดลี (อังกฤษ: New Delhi ฮินดี: नई दिल्ली ภาษาปัญจาบ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ภาษาอูรดู: نئی دلی) เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย

2007年9月18日火曜日


พุทธศักราช 1683 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 1140 - มีนาคม ค.ศ. 1141
มหาศักราช 1062 พ.ศ. 1683 วันเกิด

2007年9月15日土曜日

พ.ศ. 706พ.ศ. 706
พุทธศักราช 706 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 163 - มีนาคม ค.ศ. 164
มหาศักราช 85 วันเกิด

2007年9月14日金曜日

สำนักวิชา
คณะ คือ ภาควิชาหรือแผนกวิชาต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาที่รวมอยู่ในสายเดียวกัน เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ บางแห่งอาจใช้คำว่า "สำนักวิชา" "สาขาวิชา" หรือ "วิทยาลัย" แทน เช่น วิทยาลัยธุรกิจ

2007年9月13日木曜日


พลพรรครักเอย วงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของผองเพื่อนในทีมฟุตบอล แมงปอล้อคลื่น สมาชิกทั้ง 5 คน ประกอบด้วย แท่ง, หนุ่ม, บีท, กลาง, และ เปี๊ยก

พลพรรครักเอย ที่มา
สมาชิกของวง พลพรรครักเอย ประกอบด้วย

แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง : ร้องนำ
หนุ่ม คงกะพัน แสงสุริยะ : กีต้าร์
บีท เรวัตร เหลืองตระกูล : กีต้าร์
กลาง ณัฐพล สุนทราณู : เบส
เปี๊ยก อนุ สวัสดี : กลอง สมาชิก

พักรบ (พ.ศ.2548)

อย่าถือคนบ้า
จิ๊กโก๋อกหัก
โสด (เฉพาะคืนนี้) Feat. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คืออะไร
เมื่อไหร่จะยอม (สักที)
สุดที่รัก
คนเดียวในใจ
ดอกไม้พลาสติก
งานวัด
อย่าดูถูกตัวเอง

2007年9月12日水曜日

ซอยละลายทรัพย์
ซอยสุรเสนา หรือ ซอยสีลม 5 เป็นถนนซอยอยู่บนถนนสีลม ข้างธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีร้านขายเสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์เนม ของคนวัยทำงานหลายร้าน เป็นที่นิยมจับจ่ายของพนักงานบริษัทในย่านนั้นระหว่างช่วงพักกลางวัน โดยเฉพาะตั้งแต่เวลา 11.00-13.00 น. ในวันธรรมดา จึงเรียกเล่นๆว่า "ซอยละลายทรัพย์" เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว
ซอยละลายทรัพย์

2007年9月11日火曜日

พ.ศ. 393
พุทธศักราช 393 ใกล้เคียงกับ ก่อน ค.ศ. 151

วันเกิด

2007年9月8日土曜日

พ.ศ. 160พ.ศ. 160
พุทธศักราช 160 ใกล้เคียงกับ ก่อน ค.ศ. 384

วันเกิด

2007年9月7日金曜日


พุทธศักราช 2547 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2004 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดีตามปฏิทินเกรกอเรียน เป็นปีอธิกมาส ปกติวาร ตามปฏิทินไทยจันทรคติ และกำหนดให้เป็น:

ปีสากลแห่งข้าว (โดยสหประชาชาติ)
ปีสากลแห่งการระลึกถึงการต่อสู้กับความเป็นทาสและการเลิกทาส (โดยยูเนสโก)
ปีอาหารปลอดภัย (ประเทศไทย) ผู้นำ

เหตุการณ์

4 มกราคม - คนร้ายเผาโรงเรียนในพื้นที่จ.นราธิวาส 20แห่ง รวม 11อำเภอ และยังบุกเข้าไปยึดค่าย ร.5 พันพัฒนาที่ 4 ค่ายปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ยิงทิ้งทหาร 4 นายพร้อมยึดอาวุธปืนในคลังแสงอีกราว 100 กระบอก
5 มกราคม

 • รัฐบาลเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศที่มีปัญหาด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย มาลงทะเบียนแจ้งปัญหาเพื่อรับความ ช่วยเหลือจากรัฐบาลวันแรกตามนโยบาย "ขจัดปัญหาความยากจน" ให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน 6 ปี โดยเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม
  กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า 42,000 คน
  7 มกราคมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานว่าการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่โลกในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น
  17 มกราคม

  • พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนบังคลาเทศ และเสนอให้ความช่วยเหลือในโครงการปลูกต้นมะพร้าวเพื่อป้องกันอุทกภัย
   สำนักงานสถิติแห่งชาติพยากรณ์ว่า ปีนี้อัตราการจ้างงานในประเทศไทยอาจสูงถึง 97.8% จากจำนวนแรงงาน 35.7 ล้านคน
   19 มกราคม – พระบรมราชินีนาถบีทริสและมกุฏราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จเยือนไทยเป็นเวลา 4 วัน ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   22 มกราคมสหภาพยุโรประงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากไทย ขณะที่ไข้หวัดนกกำลังระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มกราคม

   11 กุมภาพันธ์กรมควบคุมโรครายงานว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นพาหะนำโรคเอดส์เพิ่มขึ้นจากการไม่ใช้ถุงยางอนามัย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มรักร่วมเพศ
   12 กุมภาพันธ์ – ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและการค้าของมหาวิทยาลัยหอการค้า รายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกกลุ่มของเดือนมกราคม ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ซึ่งเกิดจากการระบาดของไข้หวัดนก
   18 กุมภาพันธ์ – มีผู้เสียชีวิตในประเทศไทย 7 คนแล้วจากการติดเชื้อไข้หวัดนก
   23 กุมภาพันธ์

   • ครูในจังหวัดปัตตานีขอให้รัฐบาลอนุญาตพกอาวุธปืน เพื่อป้องกันตัวจากผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย
    เด็กหญิงอายุ 6 ขวบ ตกเป็นเหยื่อรายล่าสุดจากการถูกทำร้ายโดยสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้
    24 กุมภาพันธ์ – ประชาชนในกรุงเทพฯ มากกว่า 270,000 คน ลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากโครงการขจัดความยากจนของรัฐบาล กุมภาพันธ์

    16-25 เมษายน – การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย 2004 (การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกทวีปเอเชีย) ที่มาเก๊า มีทีมฟุตซอลทีมชาติจากทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน (การคัดเลือก) ทั้งสิ้น 18 ทีมด้วยกัน
    25 เมษายน – ทีมฟุตซอลทีมชาติอิหร่านได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากการแข่งขันรายการฟุตซอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย 2004 ด้วยการเอาชนะทีมฟุตซอลทีมชาติญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศ 5 ประตูต่อ 3
    28 เมษายนเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ: เวลาเช้าตรู่ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบประมาณ 200-400 คน พยายามปล้นปืนและทำร้ายเจ้าหน้าที่พร้อมกันหลายจุดในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา กลุ่มคนร้ายหลบหนีเข้าไปในมัสยิดกรือเซะ เจ้าหน้าที่ล้อมไว้จนเวลาประมาณ 14.00 น. พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี จึงสั่งยิงถล่มด้วยอาวุธหนัก มีผู้ก่อการเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้รวม 108 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 5 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายการสังหารหมู่ เมษายน

    17 พฤษภาคมการแต่งงานกับบุคคลเพศเดียวกันสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมายในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
    27 พฤษภาคม – เริ่มการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีจากทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ 15 ทีมด้วยกัน
    31 พฤษภาคมพรเพชร เหมือนศรี นักสิทธิมนุษยชนดีเด่น ที่ต่อสู้เรื่องปัญหาที่ดินทำกินมาอย่างยาวนาน ถูกลอบทำร้ายจนถึงแก่ความตาย ค.ศ. 2004 พฤษภาคม

    4 มิถุนายนภาพยนตร์เรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอน แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน เปิดฉายรอบปฐมทัศน์
    8 มิถุนายน – เกิดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ครั้งแรกในคริสต์สหัสวรรษนี้
    16 มิถุนายนจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองไทยยุค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและเส้นโลหิตในสมองแตก
    21 มิถุนายนนายเจริญ วัดอักษร ประธานกลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก ถูกยิงเสียชีวิต
    29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม – การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2004 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร มีทีมฟุตบอลทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ 4 ทีมด้วยกัน ได้แก่ ไทย(เจ้าภาพ) ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม มิถุนายน

    3 กรกฎาคม – ระบบรถไฟฟ้ามหานคร เริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ
    4 กรกฎาคม – ทีมฟุตบอลทีมชาติกรีซ ได้แชมป์ยูโร 2004
    12 กรกฎาคมกรมปศุสัตว์ยอมรับ เชื้อหวัดนกยังฝังตัว รอโอกาสเกิดรอบสองได้ทุกพื้นที่
    13 กรกฎาคมกรมปศุสัตว์ของบ 70 ล้าน ผลิตวัคซีนไข้หวัดนก
    25-31 กรกฎาคม – การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย 2004 ที่ฮ่องกง โดยมีทีมฟุตบอลทีมชาติจากทวีปเอเชียชุดนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ 11 ทีมด้วยกัน
    31 กรกฎาคม – ทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากการแข่งขันรายการฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย หลังจากที่เอาชนะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุเดียวกันในรอบชิงชนะเลิศได้ 1 ประตูต่อ 0 สิงหาคม

    15-19 กันยายน – การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย ที่ประเทศญี่ปุ่น มีทีมฟุตบอลทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีจากทวีปเอเชียผ่านเข้ามาแข่งขันรายการนี้ 16 ทีมด้วยกัน
    19 กันยายน – ทีมฟุตบอลทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากการแข่งขันรายการฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย ณ สนามฟูจิเอดะ ด้วยการเอาชนะทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีเหนือรุ่นอายุเดียวกันในรอบชิงชนะเลิศ 1 ประตูต่อ 0
    30 กันยายนสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมข้าวโลก" (World Rice Expo 2004) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กันยายน

    5 ตุลาคมองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันครูโลก (World Teacher' s Day) ซึ่งสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยและคุรุสภาได้ร่วมกับองค์กรการศึกษาต่างๆ เริ่มจัดงาน "วันครูโลก" ในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน
    25 ตุลาคมเหตุการณ์ที่ตากใบ: เกิดเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมหลายร้อยคน หน้า สภ.อ.ตากใบ ตำบลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หลังสลายการชุมนุมแล้ว มีผู้เสียชีวิต 4 คน และเจ้าหน้าที่ได้ส่งผู้ชุมนุมจำนวนมากขึ้นรถบรรทุก หลังจากนั้นพบว่ามีผู้ชุมนุมอีก 78 คน เสียชีวิตบนรถเนื่องจากขาดอากาศหายใจ ตุลาคม

    3 พฤศจิกายนพล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ สมาชิกวุติสภากรุงเทพมหานคร ชกหน้านายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ ส.ว.แม่ฮ่องสอน ระหว่างการประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับเอกสารปกเหลืองของนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ส.ว.กรุงเทพฯ เหตุการณ์นี้ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงภาพลักษณ์ของวุฒิสภา
    9 พฤศจิกายน – เปิดตัว มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ 1.0 เป็นเว็บเบราว์เซอร์คู่แข่งสำคัญของไมโครซอฟท์
    10 พฤศจิกายน10-27 พฤศจิกายน – การแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีชิงแชมป์โลก 2004 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต โดยมีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีจากทั่วโลกผ่านเข้ามาแข่งในรายการนี้ 12 ทีมด้วยกัน
    14 พฤศจิกายน – ตัวแทนอาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยเข้าพบนายกรัฐมนตรี ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลกรณีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเสนอให้นายกรัฐมนตรีกล่าวคำขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ตากใบ ใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา และใช้หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยเสนอให้ร่วมกันก่อตั้ง "คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ" เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
    24 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม – การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2004 ที่จีนไทเป มีทีมฟุตซอลทีมชาติจากทั่วโลกผ่านเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ 17 ทีมด้วยกัน ค.ศ. 2004 ธันวาคม

    21 มกราคม – เจ้าหญิง Ingrid Alexandra เจ้าหญิงแห่งนอร์เวย์

2007年9月6日木曜日


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2518
รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2518
7 ดอกจิ๋ก (2518)

 • นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์
  ข้าวนอกนา (2518)

  • ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์
   นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์
   ครรภ์ผี (2518)

   • ผู้กำกับ: โรม บุนนาค
    นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, หลอลี่, วันทนา บุญบันเทิง, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ลือชัย นฤนาท, ลักษณ์ อภิชาติ
    ความรักครั้งสุดท้าย (2518)

    • ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
     นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, สรพงศ์ ชาตรี, สมภพ เบญจาธิกุล, วิทยา ศุภพรโอภาส
     คำมั่นสัญญา (2518)

     • ผู้กำกับ: โยธิน เทวราช
      นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ชุมพร เทพพิทักษ์, บาหยัน พันธุ์โสภา
      คืนนี้ไม่มีพระจันทร์ (2518)

      • ผู้กำกับ: บรรจง เลาหะจินดา
       นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ศศิมา สิงห์ศิริ, ภูมิ พัฒนายุทธ
       คุณครูคนใหม่ (2518)

       • ผู้กำกับ: พันคำ
        นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สมบูรณ์ สุขีนัย, ภิญโญ ปานนุ้ย
        แค้น (2518)

        • ผู้กำกับ: นพรัตน์ ทิพยโอสถ
         นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, อรสา พรหมประทาน, อัศวิน รัตนประชา
         งิ้วราย (2518)

         • ผู้กำกับ: ไชยา สุริยัน
          นำแสดงโดย: เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อุเทน บุญยงค์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
          จำเลยสวาท (2518)

          • ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที
           นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
           ใจรัก (2518)

           • ผู้กำกับ: ชาญ ชาญทองมั่น
            นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
            ชาตินักเลง (2518)

            • นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, อนันต์ สัมมาทรัพย์
             ชายชาติเสือ (2518)

             • ผู้กำกับ: ภักดี รมยานนท์
              นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นรา นพนิรันดร์, ดามพ์ ดัสกร, กฤษณะ อำนวยพร
              ชุมทางผี (2518)

              • นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ลือชัย นฤนาท, ทักษิณ แจ่มผล
               โซ่เกียรติยศ (2518)

               • ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร
                นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ลักษณ์ อภิชาติ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
                ดาวสวรรค์ฉันรักเธอ (2518)

                • ผู้กำกับ: แสนยากร, พร ไพโรจน์
                 นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์
                 แด่คุณครูด้วยคมแฝก (2518)

                 • ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ
                  นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, วันทนา บุญบันเทิง, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ม.ล.โกมล ปราโมช
                  ตะบันไฟตะไลเพลิง (2518)

                  • ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
                   นำแสดงโดย: เผ่าพันธุ์ พงษ์นที, พิศมัย วิไลศักดิ์, ดนัย ดุลยพรรณ, อินทนนท์ ตรีเพชร, เมตตา รุ่งรัตน์
                   ตะวันตกดิน (2518)

                   • ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร
                    นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, เสกสิทธิ สวัสดิรักษ์, วันยา นภาพงษ์, คธา อภัยวงศ์
                    ตะวันลับฟ้า (2518)

                    • ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์
                     นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
                     ตัณหา (2518)

                     • ผู้กำกับ: ปัญญา สมสุวรรณ
                      นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันดี ศรีตรัง, อรสา พรหมประทาน, ชุมพร เทพพิทักษ์, เหมยฟ้า
                      ตัณหานักบุญ (2518)

                      • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อนันต์ สัมมาทรัพย์
                       ตัดเหลี่ยมเพชร (2518)

                       • ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร
                        นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, กฤษณะ อำนวยพร, เกชา เปลี่ยนวิถี
                        ถนนนี้ชั่ว (2518)

                        • ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต
                         นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, อัศวิน รัตนประชา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วีณารัตน์ จินตัษเสถียร
                         ทะเลทอง (2518)

                         • ผู้กำกับ: สาละวิน
                          นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ชุมพร เทพพิทักษ์
                          ทางโค้ง (2518)

                          • ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร
                           นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สุริยา ชินพันธุ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ
                           เทพบุตร (2518)

                           • ผู้กำกับ: อดุลย์ ดุลยรัตน์
                            นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, วิยะดา อุมารินทร์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ
                            เทพบุตรตัวแสบ (2518)

                            • ผู้กำกับ: ฉัตรเทพ ฉันทนิมิ
                             นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นาท ภูวนัย, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ศศิมา สิงห์ศิริ, บาหยัน พันธุ์โสภา
                             นักเลงป่าสัก (2518)

                             • ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์
                              นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นาท ภูวนัย, นัยนา ชีวานันท์, ครรชิต ขวัญประชา, อุมา ไอยทิพย์
                              นักเลงเทวดา (2518)

                              • ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี
                               นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ศศิมา สิงห์ศิริ, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์
                               นางสาวมะลิวัลย์ (2518)

                               • ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร
                                นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, มานพ อัศวเทพ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ภิญโญ ทองเจือ
                                นางเอก (2518)

                                • ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร
                                 นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
                                 นายอำเภอใจเพชร (2518)

                                 • ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์
                                  นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, อัศวิน รัตนประชา, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี
                                  แบ๊งค์ (2518)

                                  • ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ
                                   นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ภาวนา ชนะจิต, หลอลี่, เถียนฟง, นิรุตต์ ศิริจรรยา
                                   โบตั๋น (2518)

                                   • นำแสดงโดย: หวังผิง, สมบัติ เมทะนี
                                    ประสาท (2518)

                                    • ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์
                                     นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ภิญโญ ทองเจือ, ชูศรี มีสมมนต์
                                     ปล้นครั้งสุดท้าย (2518)

                                     • ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช
                                      นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันดี ศรีตรัง, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช, โดม สิงห์โมฬี
                                      ป่าทรายทอง (2518)

                                      • ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต
                                       นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วิยะดา อุมารินทร์, มานพ อัศวเทพ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วิทยา สุขดำรงค์, ศศิมา สิงห์ศิริ
                                       ผมไม่อยากเป็นพันโท (2518)

                                       • ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
                                        นำแสดงโดย: สมภพ เบญจาธิกุล, นัยนา ชีวานันท์, ศศิมา สิงห์ศิริ, บัวขาว มงคลเขตร์, คธา อภัยวงศ์, โดม สิงห์โมฬี
                                        ผยอง (2518)

                                        • ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร
                                         นำแสดงโดย: สุริยา ชินพันธุ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ดามพ์ ดัสกร
                                         ผีสาวอิสทีเรีย (2518)

                                         • นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ศิริขวัญ นันทศิริ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ลักษณ์ อภิชาติ, กฤษณะ อำนวยพร, ชุมพร เทพพิทักษ์
                                          เผ็ด (2518)

                                          • ผู้กำกับ: ศุภชัย โตสัมพันธ์
                                           นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุริยา ชินพันธุ์, วันทนา บุญบันเทิง, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, กฤษณะ อำนวยพร
                                           แผ่นดินแม่ (2518)

                                           • ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร
                                            นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, สมบัติ เมทะนี, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
                                            ฝ้ายแกมแพร (2518)

                                            • ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร
                                             นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, ดวงดาว จารุจินดา, สุพรรณ บูรณพิมพ์, สมชาย สามิภักดิ์, ชูศรี มีสมมนต์
                                             พยอมไพร (2518)

                                             • ผู้กำกับ: วีนัส พยัคฆ์ชาติ
                                              นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, นัยนา ชีวานันท์, มานพ อัศวเทพ, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
                                              พยัคฆ์ร้ายไทยถีบ (2518)

                                              • ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา
                                               นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
                                               เพชฌฆาต (2518)
                                               เพื่อเธอที่รัก (2518)

                                               • ผู้กำกับ: สุระ นานา
                                                นำแสดงโดย: นิรุตต์ ศิริจรรยา, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สุทิศา พัฒนุช
                                                พ่อยอดมะกอก (2518)

                                                • ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค
                                                 นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, มาลี เวชประเสริฐ, ชูศรี มีสมมนต์, ล้อต๊อก
                                                 ไฟรัก (2518)

                                                 • ผู้กำกับ: สรรเพชญ
                                                  นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ศศิมา สิงห์ศิริ, สันติ คราประยูร
                                                  ไฟรักสุมทรวง (2518)

                                                  • ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ
                                                   นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, ภาวนา ชนะจิต, กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี
                                                   ฟ้าเปลี่ยนสี (2518)

                                                   • ผู้กำกับ: พันคำ
                                                    นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, มานพ อัศวเทพ, นิรุตต์ ศิริจรรยา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ดวงใจ หทัยกาญจน์
                                                    มัน (2518)

                                                    • ผู้กำกับ: เปี๊ยก มีคุณสุต
                                                     นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ทักษิณ แจ่มผล, ดามพ์ ดัสกร
                                                     มาหยารัศมี (2518)

                                                     • ผู้กำกับ: พันคำ
                                                      นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, อรัญญา นามวงศ์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ส.อาสนจินดา, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
                                                      มีนัดไว้กับหัวใจ (2518)

                                                      • ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์
                                                       นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
                                                       มือปืนพ่อลูกอ่อน (2518)

                                                       • ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์
                                                        นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, มัตติกา เกียรติสกุล, ส.อาสนจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์
                                                        เมียเถื่อน (2518)

                                                        • ผู้กำกับ: แสนยากร
                                                         นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์
                                                         แม่นาคอเมริกา (2518)

                                                         • นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มาลี เวชประเสริฐ, สีเทา
                                                          แม่สาย (2518)

                                                          • นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ชนะ ศรีอุบล
                                                           ไม่มีใครรักฉันจริง (2518)

                                                           • ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร
                                                            นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
                                                            ระห่ำลำหัก (2518)

                                                            • ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร
                                                             นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, โสภา สถาพร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
                                                             รักด้วยน้ำตา (2518)

                                                             • ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต
                                                              นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์, ด.ญ.พิไลพร เวชประเสริฐ
                                                              รางวัลชีวิต (2518)

                                                              • นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เกชา เปลี่ยนวิถี, ภาวนา ชนะจิต, นัยนา ชีวานันท์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
                                                               ราชินีฝิ่น (2518)

                                                               • ผู้กำกับ: เกาเป่าสู้
                                                                นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เกาเป่าสู้, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
                                                                โรงแรมผี (2518)

                                                                • นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ, ครรชิต ขวัญประชา
                                                                 ลูกผู้ชาย (2518)

                                                                 • ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว
                                                                  นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
                                                                  วัยไฟ (2518)

                                                                  • ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต
                                                                   นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อุเทน บุญยงค์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
                                                                   วิญญาณโลกีย์ (2518)

                                                                   • ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์
                                                                    นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, มานพ อัศวเทพ, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, โขมพัสตร์ อรรถยา, น้ำเพ็ญ จีระจันทร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
                                                                    วิวาห์เงินผ่อน (2518)

                                                                    • ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี
                                                                     นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
                                                                     เศรษฐีรัก (2518)

                                                                     • นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, อรสา พรหมประทาน
                                                                      สตรีที่โลกลืม (2518)

                                                                      • ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต
                                                                       นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, อัศวิน รัตนประชา
                                                                       สมิหรา (2518)

                                                                       • ผู้กำกับ: พลสัณห์ ศรีหาผล
                                                                        นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อุเทน บุญยงค์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
                                                                        สร้อยสวาท (2518)

                                                                        • ผู้กำกับ: พันคำ
                                                                         นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล
                                                                         สามเหลี่ยมทองคำ (2518)

                                                                         • ผู้กำกับ: อู่หม่า, โรม บุนนาค
                                                                          นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, หลอลี่, เถียนหนี, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, มานพ อัศวเทพ, เถียนฟง
                                                                          สาวจอมตื้อ (2518)

                                                                          • ผู้กำกับ: โรเบิร์ต หว่อง
                                                                           นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชุมพร เทพพิทักษ์
                                                                           สาวสบึมส์ (2518)
                                                                           สาวเจ้าพยัคฆ์ (2518)

                                                                           • ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร
                                                                            นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุริยา ชินพันธุ์, ศศิมา สิงห์ศิริ, โขมพัสตร์ อรรถยา
                                                                            สาวแรงสูง (2518)

                                                                            • ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร
                                                                             นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, มานพ อัศวเทพ
                                                                             สาวแสบ (2518)

                                                                             • ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์
                                                                              นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ
                                                                              เสือพี่น้องสิงห์ (2518)

                                                                              • ผู้กำกับ: พันทวี
                                                                               นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศศิมา สิงห์ศิริ, ศักดิ์ ศรีภูมิ, พิศพราว ดาวเรือง, แสน สุรศักดิ์, พิภพ ภู่ภิญโญ
                                                                               หนี้รัก (2518)

                                                                               • ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี
                                                                                นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, สุชีรา สุภาเสพย์, วิทยา สุขดำรงค์, บุศรา นฤมิตร
                                                                                หนุมานผจญเห้งเจีย (2518)

                                                                                • ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์
                                                                                 นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, อุเทน บุญยงค์, ปริศนา ชบาไพร
                                                                                 หนุมานพบ 5 ไอ้มดแดง (2518)

                                                                                 • ผู้กำกับ: สมโพธิ แสงเดือนฉาย
                                                                                  นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
                                                                                  หัวใจราชสีห์ (2518)

                                                                                  • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ส.อาสนจินดา, พันคำ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
                                                                                   เหยื่ออารมณ์ (2518)

                                                                                   • ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร
                                                                                    นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สมจินต์ ธรรมฑัต
                                                                                    แหม่มจ๋า (2518)

                                                                                    • ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์
                                                                                     นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา
                                                                                     ไอ้เหล็กไหล (2518)

                                                                                     • ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์
                                                                                      นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี

2007年9月5日水曜日


ในประเทศไทย รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่น โดยจะประกาศรางวัลในต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี และมอบรางวัลในวันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งเป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" รางวัลนี้สนับสนุนโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลนี้ริเริ่มโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีความห่วงใยต่อสภาวการณ์ที่วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งเป็นเสมือนเสาหลักสำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ได้รับความสนใจและสนับสนุนเท่าที่ควรจากผู้บริหารและประชาชนทั่วไปในขณะนั้น เยาวชนไทยมีความสนใจมากกว่าในวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งที่ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีศักยภาพสูงอยู่ไม่น้อย และหากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง จะสามารถส่งต่อผลงานเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่อไปได้ จึงได้เกิดความคิดที่จะรณรงค์ให้คนไทยตื่นตัวและภูมิใจในนักวิทยาศาสตร์ไทย เป็นที่มาของการจัดมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี
นอกจากรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแล้ว ทางมูลนิธิฯ ยังจัดมอบ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ อีกด้วย

รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เรียงตามปี
ศ. ดร. วิรุฬห์ สายคณิต นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2525 สาขา ฟิสิกส์

ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี จาก Institute of Theoretical Physics, Gothenburg ประเทศสวีเดน
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525
ศ. นพ. ประเวศ วะสี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2526 สาขา ชีววิทยา (พันธุศาสตร์)

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก ด้านโลหิตวิทยา จาก มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526
ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2527 สาขา ชีวเคมี
ศ. ดร. ม.ร.ว. พุฒิพงศ์ วรวุฒิ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2527 สาขา สรีรวิทยาการสืบพันธุ์

ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
ปริญญาเอก ด้านเคมีอินทรีย์ จาก มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก สาขาชีววิทยา จาก สถาบันวิทยาศาสตร์ไวสซ์มัน ประเทศอิสราเอล
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527
ศ. ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2528 สาขา ชีวเคมี (พันธุวิศวกรรม)

ปริญญาตรี ด้านชีวเคมี จาก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก ด้านชีวเคมี จาก มหาวิทยาลัยไอโอวา ไอโอวาซิตี้ สหรัฐอเมริกา
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528
ศ. ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2529 สาขา เคมี

ปริญญาตรี สาขาเคมี จาก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรียเคมี จาก มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529
ศ. ดร. สุทัศน์ ยกส้าน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2530 สาขา ฟิสิกส์ทฤษฎี

ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ (เกียรตินิยม) จาก อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
ปริญญาเอก ด้านฟิสิกส์ของแข็งภาคทฤษฎี จาก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
สถานที่ทำงาน พ.ศ. 2530
ศ. ดร. สถิตย์ สิริสิงห นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2531 สาขา จุลชีววิทยา

ปริญญาตรี ด้านอักษรศาสตร์ (เกียรตินิยม) และด้านวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก แจ็คสันวิลล์สเตทคอลเลจ
ปริญญาเอก ด้านจุลชีววิทยา สาขาอิมมิวโนวิทยา จาก มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ สหรัฐอเมริกา
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531
ศ. ดร. ถาวร วัชราภัย นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2532 สาขา พฤกษศาสตร์

ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ สาขา ไม้ดอกไม้ประดับ จาก มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
ปริญญาเอก ด้านพฤกษศาสตร์ สาขา เซลล์พันธุศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
ศ. ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2533 สาขา ชีววิทยา(พันธุศาสตร์)
รศ. สดศรี ไทยทอง นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2533 สาขา สัตววิทยา

ปริญญาตรี สาขา สัตววิทยา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาเอก ด้านพันธุศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี สาขาสัตววิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท ด้านปาราสิตวิทยา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2534 สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จาก มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
ปริญญาเอก ด้านอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
สถานที่ทำงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2534
ศ. ดร. อมเรศ ภูมิรัตน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2535 สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ

ปริญญาตรี ด้านแบคทีเรียวิทยา จาก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
ปริญญาเอก ด้านจุลชีววิทยา จาก มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2535
ศ.เกียรติคุณ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2536 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ปริญญาเอก ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537
ศ. ดร. ประเสริฐ โศภน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2538 สาขา เซลล์ชีววิทยา

ปริญญาตรี สาขาชีววิทยาและกายวิภาคศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยแห่งออสเตรเลียตะวันตก
ปริญญาเอก สาขาเซลล์ชีววิทยาและกายวิภาคศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2538
ศ. ดร. วัลลภ สุระกำพลธร นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2539 สาขา ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาเอก ด้านอิเล็กทรอนิกส์ จาก มหาวิทยาลัยเคนท์ สหราชอาณาจักร
สถานที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2539
ศ. นพ. ยง ภู่วรวรรณ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2540 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ – วิทยาการระบาด
ศ. ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2540 สาขา ชีวเคมี

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ทำงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสตับอักเสบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขา เคมี (เกียรตินิยม) จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
ปริญญาเอก สาขา ชีวเคมี จาก มหาวิทยาลัยโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540
รศ. ดร. อภิชาต สุขสำราญ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2541 สาขา เคมีอินทรีย์
รศ. ดร. ศกรณ์ มงคลสุข นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2541 สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ

ปริญญาตรี สาขา เคมี (เกียรตินิยม) จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก สาขา เคมีอินทรีย์ จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี สาขาเภสัขวิทยา จาก คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน
ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จาก มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541
ศ. ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2542 สาขา วิทยาภูมิคุ้มกัน

ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจาก มหาวิทยาลัยอาเดเลด ประเทศออสเตรเลีย
สถานที่ทำงาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542
ศ. ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2543 สาขา เทคโนโลยีพลังงาน
ศ. ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2543 สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก Production and Processing of Vegetable Raw Material จาก Ecole National Superieur Agronomique de Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
สถานที่ทำงาน คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก สาขา ด้านวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม จาก มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา
สถานที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พ.ศ. 2543
รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2544 สาขา เคมีวิเคราะห์

ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต (เคมี) จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก สาขาเคมี จาก มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2545 สาขาชีวเคมี
ศาสตราจารย์ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2545 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปริญญาตรี B.A. (Hons.) จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก Ph.D. จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก แพทยศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทำงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545
ศ. ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2546 สาขา เคมี
รศ. ดร. สุพจน์ หารหนองบัว นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2546 สาขา เคมี

ปริญญาตรี สาขาเคมี จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท สาขา เคมีเชิงฟิสิกส์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอกสาขา เคมีเชิงฟิสิกส์ จาก มหาวิทยาลัยอินน์สบรุค (Innsbruck) ประเทศออสเตรีย
Postdoc Karlsruhe University ประเทศเยอรมนี
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเคมี จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก สาขา เคมีคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยอินน์สบรุค (Innsbruck) ประเทศออสเตรีย
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ศ. นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2547 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ทำงาน สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2548 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2548 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทำงาน คณบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทำงาน รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

ปริญญาตรีและโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัย Vanderbit ประเทศสหรัฐอเมริกา
สถานที่ทำงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
สถานที่ทำงาน อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

易赚 28cash